Fundacja ITB zawarła umowę współpracy


Celem działania Fundacji jest wydawanie opinii o innowacyjności lub ich uzyskiwania z instytucji upoważnionych do ich wydawania zgodnie z wymogami regulaminow strukturalnych UE 2014 - 2020 informuje mec. Jerzy Rokita fundator Fundacji ITB innowacje-technologie-biznes

Upoważnionymi instytucjami są: jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe takie jak:: państwowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, placówki naukowe PAN, jednostki badawczo-rozwojowe, miedzynarodowe instytuty naukowe, jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-rozwojowej, Polska Akademia Umiejętności.

Fundacja ITB ma za cel koordynować i współuczestniczyć w: opracowywaniu opinii o innowacyjności - niezależnej oceny wybranej technologii okreslania potencjału rynkowego /komercyjnego, wprowadzonej technologii w tym inteligentnych systemów zarządzania informatycznego, opracowywaniu koncepcji innowacyjnych ośrodków badawczo - rozwojowych (B+R) dla przedsięwzięć innowacyjnych zgodnie z metodologią określoną odrębnymi przepisami,  opracowywaniu ekspertyz lub opinii w określonym obszarze naukowym a także w czasowym zarządzaniu projektami innowacyjnymi w firmach, które otrzymały dotacje z funduszy strukturalnych UE 2014-2020 lub innych funduszy krajowych i zagranicznych.

Współpracujemy z najlepszymi firmami na rynku z branży doradztwa strategicznego i finansowego dla samorządów terytorialnych, a także dla przedsiębiorców oraz inwestorów krajowych i zagranicznych, którzy są zainteresowani realizacją inwestycji publicznych lub komercyjnych przy wykorzystaniu innowacyjnej inżynierii finansowej i dotacji z funduszy.

Mamy podpisane porozumienie a co za tym idzie współdziałamy z ośrodkami inżynierii finansowej, gdyż naszym celem jest zaspokojenie potrzeb w najbliższych latach w organizacji i wdrażania dotacji strukturalnych pozwalający na transfer innowacyjnych technologii do biznesu. Współtworzymy z instytutami ds strategii i współpracy pełną dokumentację aplikacyjną i kompleksowe doradztwo organizacyjne, programowe i finansowe na dwóch etapach (B+R) wprojektach transferu innowacji do biznesu.