Innowacyjne przedsiębiorstwo może korzystać z preferencji


Innowacyjne przedsiębiorstwo może korzystać z preferencji

 

Odliczenia zakupu nowych technologii

Zakup efektów prac badawczo rozwojowych umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z wielu korzyści podatkowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (odliczeniu nie podlegają zatem koszty wytworzenia nowych technologii we własnym zakresie). Odliczenia mogą wynieść maksymalnie do 50% wartości tych wydatków.

Kiedy przedsiębiorca kupuje nową technologię?

Nowa technologia to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług. Technologia będąca przedmiotem ulgi nie może być stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat.

W celu potwierdzenia innowacyjności wdrażanej technologii, a w szczególności jej wieku, przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić opinię niezależnej jednostki naukowej (w rozumieniu ustawy o zasadach finansowaniu nauki).

Bez procedur patentowych

Przedsiębiorca nie musi zgłaszać danego rozwiązania do Urzędu Patentowego RP albo czekać na rejestrację prawa, aby móc to prawo eksploatować ekonomicznie. Umowy licencyjne, w których uczestnicy przedsiębiorca mogą bowiem dotyczyć także tych praw własności przemysłowej, które już zostały zgłoszone do UPRP, ale jeszcze nie uzyskały rejestracji, a nawet chronione są wyłącznie tajemnicą przedsiębiorstwa (tzn. ich dysponent nie zamierza ich zgłaszać do urzędu). Wówczas, o ile strony nie postanowią inaczej, umowy o korzystanie z tych wytworów będą odpowiednio traktowane jak licencje.

Wiedzę można wnieść aportem do spółki

Prawa własności intelektualnej mogą być bezpośrednio przedmiotem wkładu (aportu) do spółki. Podmiot wnoszący prawa własności intelektualnej, przenosi na spółkę również wszelkie prawa majątkowe przysługujące mu do tych praw i otrzymuje w zamian udziały/akcje w spółce. Ważnym elementem działalności przedsiębiorców są więc porozumienia z instytucjami naukowymi i badawczymi zapewniające transfer praw własności intelektualnej do tak powstającej spółki.

Ochrona wyników prac badawczych

Rezultat prac badawczych może podlegać ochronie także jako tajemnica przedsiębiorstwa. Każda informacja o wartości gospodarczej, która – według jej posiadacza – nie powinna, w jego interesie, zostać upubliczniona lub choćby przekazana innemu podmiotowi, może być chroniona jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W świetle unormowań tej ustawy, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą. Naruszenie tajemnicy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Ochrona prawna tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga jednak podjęcia pewnych działań faktycznych.

Dane lub informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, mogą obejmować nie tylko opisane powyżej dobra własności przemysłowej, ale także wszelkiego rodzaju koncepcje, idee, pomysły, metody, jak również know-how, które rzadko lub z trudem mogłyby zaliczać się do którejś z wymienionych wyżej kategorii. Dla ochrony prawnej wystarczy, że będą one miały rzeczywistą wartość ekonomiczną oraz że przedsiębiorca podejmie działania mające na celu ich ochronę. Do działań takich można zaliczyć m.in. stosowanie technicznych środków zabezpieczania danych (haseł dostępowych, innych systemów identyfikacji bądź ewidencji osób, które mają dostęp do danych, innych ograniczeń, gwarancji prawnych, takich jak umowy o zachowaniu poufności z pracownikami lub kontrahentami itp.).

Naszym zdaniem

Szczególnym dobrem, chronionym najczęściej w ramach tajemnicy przedsiębiorstwa, jest tzw. know-how, który przepisy polskiego prawa (głównie ustaw podatkowych i rachunkowych) definiują jako uzyskane informacje, związane z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej, mogące stanowić wkłady niepieniężne o określonej wartości. W ramach tej kategorii mieści się m.in. wiedza wynikająca z doświadczenia, zgromadzona w toku prowadzonej działalności. Należy pamiętać, że posiadanie tej wiedzy powinno być zawsze dokumentowane. O ile zgromadzony przez przedsiębiorcę kapitał intelektualny i doświadczenie nie zaliczają się do żadnego z praw własności intelektualnej, ochronę know-how może zapewnić tajemnica przedsiębiorstwa.

Know-how ma często bardzo dużą wartość ekonomiczną, z czego nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę. Dane dotyczące dostawców i klientów, wydajnej produkcji danego dobra, strategie marketingowe czy wyniki badań rynkowych są unikalnymi informacjami, których pozyskanie nierzadko jest bardzo czasochłonne, jak również wymaga dużych inwestycji finansowych. Dlatego ochrona tego typu informacji jest kluczowa w działalności przedsiębiorców, które mogą taki know-how komercjalizować.

Wsparcie publiczne dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy mogą korzystać również z wsparcia oferowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jednym z nich publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych (Bridge VC). Odbiorcą inwestycji tego typu może być wyłącznie spółka start-up zarejestrowana w Polsce. Rodzaj wsparcia oferowanego przez Centrum zależy od konkretnych potrzeb adresata. Przyjmujemy, że będzie ono przekazywane najczęściej w formie środków finansowych. Nie wyklucza to jednak zastosowania innego rodzaju form wsparcia, gdyby w przypadku konkretnego podmiotu okazało się to adekwatne do jego indywidualnej sytuacji i służyłoby osiągnięciu założonych celów.