Profil Technologiczny przedsiębiorstwa


Profil technologiczny to narzędzie służące o badania potrzeb firmy w zakresie innowacji oraz rozwiązania konkretnego problemu biznesowego.
Firmy muszą być innowacyjne w celu utrzymania lub poprawy ich pozycji na rynku. Aby to osiągnąć, muszą precyzyjnie  zidentyfikować potrzeby w zakresie innowacji technologicznej.
Profil technologiczny to metoda badania mająca na celu ocenę:
• Sprawdzenie wydajności wykorzystywanych technologii,
• Stosowania lub braku odpowiednich procedur,
• Specyficznych wymagań dla firmy warunkujących rozwój w oparciu o innowacje technologiczne

Ponadto, jest to proces analizy oraz  metoda identyfikacji mocnych i słabych stron  przez charakterystykę i ogólną ocenę  podstawowej wiedzy  firmy w zakresie wykorzystywanych technologii. Audyt technologiczny to skuteczna metoda identyfikacji głównych wymagań firmy, potrzeb, słabych i mocnych stron w obszarze innowacyjnego potencjału zasobów ludzkich i infrastruktury.
Profil technologiczny jest narzędziem, które identyfikuje obraz organizacji oraz konkretnie wskazuje czego firma naprawdę potrzebuje. Jednocześnie określa priorytet dla potrzeb firm jak i mocnych stron i szans, które powinny być brane pod uwagę w strategicznych planach rozwojowych organizacji. Pomaga on również firmie zidentyfikować listę konkretnych istotnych zadań, które należy zrealizować, zoptymalizować, aby zdynamizować rozwój organizacji.

Profil technologiczny jest przeprowadzany w celu:

• generowania większych przychodów  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
• poprawy wydajność czynników technologicznych,
• poprawy konkurencyjności i efektywności,
• optymalizacji wykorzystania najnowszych technologii,
• zwiększenia możliwości technologicznych w oparciu o alternatywne źródła,
 
Gdzie ma zastosowanie profil technologiczny?

Profil technologiczny jest stosowany w firmach produkcyjnych i usługowych. Firmy powinny zdefiniować cele np.: chcemy stworzyć nowe produkty, zoptymalizować procesy obsługi klienta lub proces dostaw, zdywersyfikować  działalności i zwiększyć potencjał rozwojowy firmy. Chcemy zwiększyć potencjał innowacyjności  i wdrożyć efektywne metody współpracy w ramach organizacji.
Profil technologiczny jest źródłem strategicznej informacji zarządczej i służą zwiększeniu świadomości i aktywizacji kadry managerskiej oraz bezpośrednio zainteresowanych w organizacji zakresem zmiany, źródłami finansowania innowacji oraz zakresem koniecznych inwestycji.
 
Badanie profilu technologicznego odbywa się w kilku etapach:
 
Etap 1: Decyzja

Punktem wyjścia procesu audytu technologicznego jest chęć i potrzeba firmy do przeprowadzenia audytu technologicznego.

Etap 2: Faza początkowa
W początkowej fazie jest ważne, aby upewnić się, że cele audyt są zgodnie z celami strategicznymi organizacji w zakresie innowacji, że audyt będzie przebiegał sprawnie i skutecznie. Kwestionariusz należy przetestować i ewentualnie modyfikować aby ramy raportu były odpowiednio dopasowane do potrzeb informacyjnych firmy. Analizę kwestionariuszy należy zrobić przed przeprowadzeniem wywiadów i może to być wykonane na wcześniejszym etapie, tak jak wybór czy badanie kwestionariuszowe może być częściowo lub w całości oparte na ankietach np. online.

Etap 3: Wywiad i sprawozdanie

Wywiad kwestionariuszowy realizowany jest w celu:
• Zebrania ogólnych danych o firmie,
• Opisania stosowanych technologii i kierunków  kształtowania profilu innowacyjnego firmy,
• Identyfikacji obszarów technologicznych do dalszej analizy i rozwoju,
Wyniki uzyskane z ankiet i wygenerowanych raportów, które mogą być łatwo ocenione przez Zarząd firmy muszą zwierać obiektywną diagnozę eksperta technologicznego, którą opracowuje wyspecjalizowany konsultant lub zespół konsultantów.

Etap 4: Raport końcowy

Raport końcowy powinien zawierać:
• Listę analizowanych obiektów,
• Opis zastosowanej metodologii,
• Zidentyfikowane obszary problemowe,
• Proponowane rozwiązania,
• Harmonogram działań  podejmowanych w celu wdrożenia rozwiązań.