Nabór PARP

29 lut 2016

Badania na rynek, kolejny nabór PARP w 2016 roku. 

Badania na rynek w 2016 roku, to szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wsparcie projektów inwestycyjnych mających na celu wdrożenie wyników prac B+R przedsiębiorcy lub nabytych, w wyniku których nastąpi wdrożenie do praktyki gospodarczej nowych, znacząco ulepszonych produktów lub usług. Nabór wniosków na poddziałanie 3.2.1 PO IR „Badania na rynek” prowadzony będzie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku. Ogłoszenie o naborze zaplanowane jest na 27 kwietnia 2016 roku.

„Badania na rynek”– Opis działania

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny PO IR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku”. Typy wspieranych projektów to inwestycje, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych, bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Ze wsparcia w ramach działania mogą skorzystać zarówno mikro, mali, jak i średni przedsiębiorcy.

 Poziom dofinansowania.

• Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł,
• Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł,
• Część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł,
• Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR,
• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł,
• Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł,
• Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł,
• Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy,
• Część doradcza – maksymalnie 50%,
• Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

 Koszty kwalifikowane

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł, a więc wsparcie przeznaczone jest na realizację dużych przedsięwzięć. W ramach części badawczej kwalifikowane będą koszty eksperymentalnych prac rozwojowych (koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie, koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu i niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.
W ramach części inwestycyjnej projektu można zaplanować koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Z tym, że koszty związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nabyciem bądź wytworzeniem nieruchomości zabudowanej oraz zakupem robót i materiałów budowlanych łącznie nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikujących się do wsparcia. W ramach części projektu dotyczącej doradztwa za kwalifikowane mogą zostać uznane koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac B+R, świadczonych przez zewnętrznych doradców.

Kto może składać wnioski?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej lub – w przypadku posiadania ww. dokumentu – wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej.
Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań:
a)    doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
b)    doradztwo dotyczące potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
c)    doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynnach zagranicznych,
d)    doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
e)    doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)
f)     udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.

 Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 10 392 454,24 PLN.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%. Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 200 000 PLN.
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 50% wydatków kwalifikowanych projektu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów i przyznane oceny.
Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie cyklicznych rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru, zgodnie z Regulaminem konkursu.
Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.   
Miejsce i sposób składania wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 30 marca 2016 r.(dzień otwarcia naboru) do dnia 31 stycznia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami albo chcesz się dowiedzieć więcej skontaktuj się znami, czekamy na Ciebie

Napisz do nas